(1)
Li Xueping, Liu Jiao. Research on Energy-Saving Renovation Design of Traditional Dwellings in Suzhou Water Town. converter 2022, 2021, 437 - 447.