Yanghuan Long, Qiang Wang , Zhenwei Yu , Yu Guo, Xiangyu Liu, Mengjie Shi. (2021). A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China. CONVERTER, 2021(6), 185-194. Retrieved from https://converter-magazine.info/index.php/converter/article/view/384