Published: 2021-07-10

Risk Identification of Heavy Rain-induced Muck soil Landslide

Shaojie Feng, Hang Hu, Aimin Yao, Shiguo Sun

32-45

Retracted

Retracted

181-194

Advances in the Application of Nanofluids Molecular Dynamics in Oil and Gas Field Development

Yang Feng, Jirui Hou, Dongsen Wang, Shuting Wang, Hongda Hao, Dansen Shang, Jia Wang

269-280

RESEARCH ON PERSONALIZED RECOMMENDATION ALGORITHM FUSING TIME AND LOCATION

Zhongyong Fan, Yongqian Zhao, Yongkang Wang, Zhijun Zhang

302-314

Retracted

Retracted

350-358

Small Sample Underwater Target Recognition Based on Mobilenet_ YOLOV4 Algorithm

Jun Zhang, Xiaohong Peng, Zixiang Liang, Rongfa Chen, ZhaoLi

359-372

High-speed Urbanization and Housing Bubbles

Yao Pang, Yancheng Fan, Meng Ye

398-407

On the Self-regulated Learning Ability of Students and Its Development

Jisheng He, Ling He, Naizhu Huang, Jiaming Zhong, Linzi Qin

426-431

Incipient Motion of Gravel Bedload Considering the Secondary Flow in Bend

Xin Wang, Yanhua Yang, Jie Liu, Xiaogang Pu, Dongyue Qian, Juntao Li

432-448

A Novel Mathematical Formal Proof in Zhang-Wang's Cryptographic Algorithm

Junwei Yang, Xiangkun Tong, Chenglian Liu, Sonia C-I Chen

449-458

Retracted

Retracted

510-518