Published: 2021-09-30

Arduino Primarily Based Robotic Household Appliance

Rachananjali K., Bala Krishna K., Aishma M., Khamarjahan Sk.

88 - 92

Effect of Ce Loading on the Reduction of NOx with NH3 over Fe-Beta Catalyst

Hongyu Zhao, Lili Lei, Zengzan Zhu, Yinhuan Wang, Pan Wang

155 - 164

Discussion on the Development of New Ophthalmic Dosage Forms of Ganciclovir and Its Pre-Development Evaluation

Xin Zhang, Yanhua Zhang, Gelian Luo, Rusheng Xie, Heng Li, Weiqing Cheng

165 - 174

Research on the Asymmetric Effect of the Graded Fund's Return Rate

Min Li, Junyi He, Lichao Tao, Qianhan Zhang

188 -194

TAM-Based Acceptance Model for Port Shore Power System

Bo Gao, Yanshi Cao, Xinghua Hu, Xiaochuan Zhou

195 - 206

The Design of a Slider Type Engine Valve Structure

Hongmei Chang, Chongli Huang, Jin Han, Xin Meng, Juanli Si

252 - 257

Design and Experiment of Real-Time Detection and Tracking System for Animal Behavior Based on Improved Retina Face Neural Network

Jing Lyu, SiboWang, Hongbo Jia, Zhenqiao Zhou, Min Li, Yan Wang,Yueyan Chen, Yuguo Tang

273 - 285

Research on Optimal Configuration of Distribution Network Filter Based on Chaos Algorithm

Meiling Sun, Li Ji, Mingling Liu, Yuanying Xie, Dalei Zhang

286 - 292

Adaptive VMD and PSO-MOMEDA Algorithm based method for Rotor System Fault Diagnosis

Fengfeng Bie, Ying Zhang, Fengxia Lyu, Xingting Miao, Yifan Wu

390 - 409