Published: 2021-08-20

Spatial Ecological Restoration of the Three-Level Mountain in Taishan Area based on GIS Technology

Chunhua Wang, Fei Wang, Haoxue Ju, Daohu Zhong, Congcong Liu, Jian Li, Feifei Pei

83-89

Dynamic Caching Strategy for Multi-bitrate Videos Based on Popularity Prediction

Dongyang Peng, Guyu Hu, Rui Wang, Jiachen Zu, Tianfeng Wang

107-125

Small Animal Intrusion Detection Based on RAFT

Xiuguang Li, Ninghui He, Weiyan Sha, Xiu Zhou, Bo Ma, Rui Liu

238-242

A Training Strategy to Optimize the Performance of Target Detection Model

Ninghui He, Pei Zhang, Xiu Zhou, Shitao Liu, Jinpeng Hao, Rui Liu

243-249

Research on Non-Intrusive Load Decomposition Technology Based on Deep Learning Algorithm

Yulu Cai, Yuhu Nie, Wenpeng Cui, Zhe Zheng, Rui Liu, Yingying Chi

250-255

Formal Verification in RISC-V CPU Design Verification Flow

Xueying Yang, Yongzhong Zhou, Lei Li, Weili Li, Liang Liu, Yichu Jiang

256-263

Researching of Improved Greed Algorithm used in COVID-19 Burst Detection

Gang Yijin, Wu Guozeng, Li Tao, Hu Mingyang, Wang Zhiwei

321-325

Application Research of Simulation Analysis Technology in the Construction of Smart City

Li Tao, Gang Yijin, Wu Guozeng, Hu Mingyang, Wang Zhiwei

326-334

Retracted

Retracted

335-351

Research on the Path of Rural Financial Poverty Alleviation from the Perspective of Public Policy

Kangkang Cheng, S. M. Ferdous Azam, Siti Khalidah Binti Md. Yusoff

352-360

Retracted

Retracted

382-386

State and Community in Working with Families the Role of Organizations

Sodikova Shohida Marhabaevna, Eryigitova Lobar Kadyrovna

490-497

Research on Ventilation Simulation of Underground Complex Traffic Tunnel Group Based on FMK

Zhenggang Zhan, Jinhai Zeng, Zhiqiang Hua, Yao Liu, Meng Liu

564-576

An Improved Regularized Adaptive Matching Pursuit Algorithm Based on LDPC Matrix

Xiaoqi Yin, Jiansheng Qian, Xingge Guo, Guohua Lin

577-589

An Modeling and Simulation Method Research Based on Lidar Imaging

Kejia Yi, Qiang Fu, Ruolin Xing, Yujie Dai, Xinyu Zhu, Guomeng Li

652-665

Visualized Classroom Energy Saving Lighting System Based on Passive Detection

Chunguang Huo, Haoyu Wu, Ying Liu, Yihe Peng, Wei Dai

708-720

Architecture of Digital Integrated R & D Platform for Military Research Institutes

Kejia Yi, Junwen Cao, Wenjun Pu, Xinyu Zhu, Yandong Song, Jiachen Ji, Guomeng Li

847-858

Practice of System-Effected Scientific Capacity in Military Research Institutes

Junwen Cao, Kejia Yi, Mengchao Zhang, Guomeng Li, Zhumei Zhao, Ruichao Yan, Xinyu Zhu

859-865

Using Partial Least Square Approach to Study the Factors affecting the Quality of Life in Data Mining

Liping Lin,Weixia Liu,Dachuan Zheng, Genping Yu, Libin Song, Zhongyan Lin

866-872

Ionic Conductivity and Dielectric Constant of a Solid Polymer Electrolyte Containing Salts Litf2 and Mgtf2

B. I. Uktamaliyev, A. A. Abdukarimov, О. О. Мamatkarimov, Ergasheva M.

897-902

A Study on the Accumulation Pattern of Cadmium in Coptis Chinensis Franch

Weishun C heng, Xi Luo, Suping WangLi JiangGuo JieYimin YuanBaoxi LiJuan Hong ,

922-925

Research on Interface Design of Graphic Design System Based on User Experience

Jinming Zheng, Tingjiao Ye, Chanjuan Lin, Kunlong Wu

1001-1006

An Approach to the Economics of the Port's Double-Layer Container Rail Transportation

Xuefeng Wang, Lei Zhao, Jianrui Gu, Yangyang Gu, Jiawei Ge

1072-1084