Published: 2021-07-29

Mobile Agent Based Project Management System

Nuo Zhang, Fuxiang Zhang, Rongting Li, Yuejing Zhao

282-289

Research on Academic Burden from International Perspective

Songzhu Mei, Zhengxin Zhu, Ping Leng

341-349

Research on Remote Sensing User Demand Mining Analysis Method

Zhonggang Zheng, Jinghui Zhang, Haibei Yao, Yepan Zhong

771-779