Published: 2021-08-20

Water Flooding Fault Management of PEMFC Based on Grey Prediction and Digital Twin

Lijun Wang, Xiangyang Li, Da Xu, Pengyan Guo, Chaoju Qin, Zhenzhong Yang

116-125

A Study on the Design of Cizhou Kiln Ceramic Pillows in Song and Yuan Dynasties in China

Yanghuan Long, Qiang Wang , Zhenwei Yu , Yu Guo, Xiangyu Liu, Mengjie Shi

185-194

Experimental Studies on Acoustic Oscillation Angles and Positions on Soot Suppression from Acetylene Laminar Diffusion Flames

Qiwei Li, Yange Suo, Xingbiao Li, Yibin Zhu, Hui Guo, Minle Wu, Yanghui Ye, Guoneng Li, Zhiguo Zhang

286-296

Exploration on the Talent Cultivation Path of Tourism New Media in the Digital Economy Era

Guodong Wang , Xinyou Zheng , Yi Ding , Hongguo Wang , Renzhen Meng

311-319

Farmer Seed Systems and Sustainable Livelihoods of Highland Farmers: A Case Study from Hani Terrace in Southwest China

Hongsong Wang, Xiaoyuan Huang , Shasha Chen , Juan Chen, Xiaodong Liu, Xuanyou Chen

342-361

TO BEPUBLISHED

AUTHOR

472-477

Influence of Influent CN Ratio on N2O Release and Its Reduction Control in Sewage Biological Denitrification

Bingbing Jin , Minghui Zhang, Jianxin Zhang, Songzhi Li, Xiaomin Ma, Meng Zhang

521-533

Lightweight Convolutional Neural Networks for Pepper Diseases Detection and Classification

Xiangyu Zeng , Yuan Tang , , Jun Li , Yang He , Youwan Tang

547-560

Causes and Diagnosis of Automobile Mechanical Faults Based on Mechanical Deformation

Quan-Yu Zhang, Zhen-Zhong Zhang, Feng-Qin Ke, Ya-Nan Gao, Yi Chen

702-707

Retracted

Retracted

720-726

Research on Automobile Marketing Customer Acquisition Technology Based on Data Mining Algorithm

Fengqin Ke, Huanxue Liu, Quanyu Zhang, Shixing Tang, Hainan Li

779-785

Study on Sports Strategy of National Fitness under Health Service System

Yongqiang Bian, Qiang Yin, Jingzhen Bian, Jianli Sun

834-841

Research on Transmission Line Defect Detection Based on Deep Learning

Liu Wuneng, Liu Lilong, Luo Changbing, Li Bin

854-861